Share
Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem pripravnika – volontera u Gradsku upravu Visoko broj 01/1-02-1603/23 od 26.10.2023., gradonačelnik upućuje JAVNI POZIV za prijem pripravnika-volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i to:
1. Pripravnik – volonter – Fakultet pravne ili upravne struke, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – šest (6) izvršioca
2. Pripravnik – volonter – Fakultet ekonomske struke, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
3. Pripravnik – volonter – Fakultet građevinske struke, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
4. Pripravnik – volonter – Fakultet arhitektonske struke, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
5. Pripravnik- volonter – Fakultet geodetske struke, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
6. Pripravnik – volonter – Fakultet saobraćajne struke, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
7. Pripravnik – volonter- Fakultet zdravstvenih studija – studijski program sanitarno inženjerstvo, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
8. Pripravnik – volonter – Fakultet društvenog smjera, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – dva (2) izvršioca
9. Pripravnik – volonter – Fakultet za sigurnost i zaštitu na radu i zaštitu od požara, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
10. Pripravnik – volonter –Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – jedan (1) izvršilac
Rok za podnoše prijava je 8 dana od dana objave na službenoj web stranici gradske uprave Visoko.
Tekst Javnog poziva, uslove i prijavni obrazac možete pronaći na web stranici gradske uprave www.visoko.gov.ba

Leave A Reply