Share

Gradsko vijeće Visoko, na 28.sjednici, održanoj 25.05.2023. godine i na 29. sjednici, održanoj 26.06.2023. godine, povodom incijative vijećnika Esada Semića, koja je upućena na 27. sjednici Gradskog vijeća Visoko, održanoj 27.04.2023. godine, a koja se odnosi na izgradnju/adaptaciju zgrade Hitne medicinske pomoći u Visokom, za čiju će izgradnju sredstva obezbijediti privrednici grada Visokog, upoznato je sa Stavom po inicijativi Grada Visoko – Službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, i JU „Dom Zdravlja“ Visoko.

U cilju realizacije inicijative urađen je i Elaborat o ocjeni postojećeg stanja objekta hitne medicinske pomoći u sklopu „Doma zdravlja“ Visoko u smislu definiranja pravca revitalizacije i rekonstrukcije istog sačinjen od strane Društva AMG d.o.o.Visoko, koji se dostavlja Gradskim vijećnicima na razmatranje, kao prilog predložene Odluke. Prijedlog odluke se dostavlja Gradskom vijeću narazmatranje i usvajanje.

Pročitajte Članove ove odluke

Član 1. – Gradsko vijeće Visoko kao osnivač JU „Dom Zdravlja“ Visoko, na osnovu Elaborata o ocjeni postojećeg stanja objekta hitne medicinske pomoći u sklopu JU „Doma zdravlja“ Visoko, donosi Odluku o uklanjanju postojeće i potpunoj izgradnji nove zgrade JU „Dom Zdravlja“ Visoko na zemljištu označenom kao kč. 1455/1 KO Visoko, u naravi Zgrada zdravstvene djelatnosti površine 702m2, vlasnik i posjednik JU „Dom Zdravlja“ Visoko.

Član 2. – Nova zgrada će biti izgrađena na istoj površini kao postojeća zgrada zdravstvene djelatnosti iz člana 1. ove Odluke u kojoj su smještene službe: hitna medicinska pomoć, porodična medicina i higijensko-epidemiološka služba.

Član 3. – Za realizaciju ove Odluke imenuje se Građevinski odbor u slijedećem sastavu:

1.MirzaGanić – Gradonačelnik Grada Visoko

2.Esad Semić – predstavnik privrednika

3.Mustafa Uzunalić – predstavnik privrednika

4.Salih Lemeš – predstavnik privrednika

5.Nihad Smailagić – predstavnik privrednika

6.Anes Prohić – predstavnik privrednika

7.Mirza Bukić – predsjednik Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko.

Član 4. – Gradsko vijeće Visoko kao osnivač JU „Dom Zdravlja“ Visoko daje Građevinskom odboru iz člana 3. ove Odluke ovlaštenja da može poduzimati sve radnje vezane za realizaciju projekta uklanjanja postojeće i potpune izgradnje nove zgrade iz člana 1.ove Odluke.

Član 5. – Građevinski odbor se obavezuje:

– da za uklanjanje postojeće i potpunu izgradnju nove zgrade iz člana 1. ove Odluke obezbijedi sva neophodna sredstva za izvođenje svih radova, kao i sredstva za sve ostale troškove nastale u toku istih i da bude nosilac svih aktivnosti na izvođenju radova;

-da obezbjedi projektnu dokumentaciju u skladu sa važečim zakonskim propisima koji reguliraju oblast pružanja zdravstvene zaštite, a na osnovu koje će se vršiti svi radovi;

-da imenuje nadzor nad izvođenjem projekta i radova.

Član 6. – Građevinski odbor donijet će pravilnik o radu kojim će urediti pitanja rada i funkcionisanja Građevinskog odbora. Članovi Građevinskog odbora, nakon usvajanaja ove Odluke, potpisat će izjave da su svojevoljno i bez naknade pristali da obavljaju sve poslove za koje su dobili ovlasti ovom Odlukom.

Član 7. – Zadužuje se JU „Dom Zdravlja“ Visoko da za realizaciju ovog projekta obezbijedi sve potrebne dozvole i saglasnosti za izvođenje neophodnih radova, a koje spadaju u obavezu pravnog lica. Namjenska finansijska sredstva za troškove pribavljanja potrebnih dozvola iz stava 1. ovog člana obezbijedit će Osnivač JU „Dom Zdravlja“ Visoko – Grad Visoko, kroz budžet Grada Visoko.

Član 8. – Zadužuje se JU „Dom Zdravlja“ Visoko da tokom izvođenja radova obezbijedi kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite. Ukoliko kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite koje obezbjeđuju službe iz člana 2. ove Odluke, koje su smještene u postojećoj zgradi bude uvjetovano potrebom prostora, uklanjanje postojeće i izgradnja nove zgrade se može raditi u fazama, a što će se određivati prema mogućnostima organizacije rada i obezbjeđivanja alternativnog prostora, uz zadovoljavanje uslova koje zdravstvene ustanove trebaju ispunjavati u pogledu obavljenja zdravstvene djelatnosti.

Član 9. – U slučaju da Građevinski odbor ne uspije obezbjediti sva sredstva za realizaciju ovog projekta nedostajuća sredstva za završetak radova i potpunu izgradju nove zgrade će biti obezbjeđena kroz budžet Grada Visokog.

Član 10. – Obavezuje se Građevinski odbor da na poziv Gradskog vijeća Visoko dostavi informacije i izvještaje o dinamici i realiazaciji ovog projekta.

Član 11. – Nakon završetka svih radova nova zgrada JU „Dom Zdravlja“ Visoko, predaće se uvlasništvo, posjed, korištenje i upotrebu JU „Dom Zdravlja“ Visoko.

Član 12. – Za praćenje realizacije ove Odluke zadužuje se Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu.

Član 13. – Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Visoko.ba

Leave A Reply